משלוח חינם בקנייה מעל 500 ש״ח

משלוח חינם בקנייה מעל 500 ש״ח

תקנון ותנאי שימוש

אתר זה אינו מיועד לספק ייעוץ רפואי, אבחון או טיפול. פנה תמיד לייעוץ של הרופא שלך בכל שאלה שיש לך בנוגע למצב רפואי.

הצהרות אלו לא הוערכו על ידי מינהל המזון והתרופות (FDA). מוצרי Mood Wellness אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע כל מחלה.

 1. כללי

1.1.   השימוש באתר האינטרנט של מוד וולנס (להלן:) Mood Wellness, אשר מופעל על ידי Mood Wellness LLC (“האתר” ו-“החברה” בהתאמה) כפוף לתנאים שמפורטים להלן (“התנאים” או “תנאי השימוש”).

1.2.   דע כי עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש במלואם, ומהווה אישור כי קראת והבנת את כל תנאי השימוש וכי אתה מסכים להם ללא כל תנאי או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אזי הנך מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר.

1.2.   כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי החברה, או משווקת המוצרים, או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

 1. מוצרים

2.1.   החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את תוכן האתר ואת המוצרים הנמכרים בו. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר גם בעתיד, החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם.

 1. רכישות מוצרים באתר

3.1.   בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, רשאים לרכוש מוצרים באתר, בתנאי שמסרו את הפרטים המתבקשים במהלך הרכישה. כמו כן רשאים לרכוש מוצרים באתר, כל המשתמשים בשירות Pay Pal בכפוף לתקנון השירות שם ולהסכם שבין החברה לבין ספק זה. 

שימו לב החיוב יבוצע במטבע דולר עפ״י שער ההמרה לשקלים בעת החיוב. 

3.2.   למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים באתר – אף אם הוא עומד בדרישות סעיף 3.1 לעיל – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים מהאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את הזכאות של כל משתמש לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.2.1.   אם בעת ההרשמה באתר מסר במתכוון פרטים שגויים.

3.2.2.  אם ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.2.3.  אם השתמש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דין או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי.

3.2.4.  אם הפר את תנאי הסכם זה.

3.3.  בשלב התשלום של כל עסקה תבצע החברה בדיקה של כרטיס האשראי דרך חברת סליקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. מדיניות משלוחים

4.1.  אספקת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר כרוכה בדמי משלוח. גובה דמי המשלוח יפורטו בעמוד ההזמנה, ויהיה כדלקמן:

4.1.1.  בגין משלוחים עד 72 שעות עם שליח – דמי משלוח בגובה 49.90 ₪.

4.1.2.  בגין משלוחים מהיום למחר עם שליח – 69.90 ₪.

4.2.  מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או עיכובים שנובעים מחברת השילוח.

4.3.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, Mood Wellness תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. מבלי לגרוע מן האמור, יצוין כי Mood Wellness אינה מבצעת משלוחים למזרח ירושלים ולשטחי הרשות הפלסטינית.

 1. שינויים וביטולים

5.1.  לקוח אשר רכש מוצר באתר החברה, רשאי לבטל את העסקה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

5.2.  לקוח רשאי לבטל עסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, בתנאי שיחזיר את המוצר כשהוא לא נפגם, לא נעשה בו שימוש ואריזתו המקורית לא נפתחה. החזרת מוצר תיעשה באמצעות שליח שיוזמן על ידי החברה, בכפוף לתשלום דמי משלוח בסכום המפורט בסעיף 4.1.1 לעיל. 

5.3.  על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל, צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית (דוא”ל, צ’אט וכדומה).

5.4.  לקוח המעוניין לבטל עסקה בטרם קיבל את המוצר אותו רכש, רשאי לשלוח הודעת ביטול באמצעות דוא”ל שכתובתו: [email protected] . הודעת הביטול תכלול לפחות שם מלא, מספר הזמנה ומספר זהות.

5.5.  לקוח שביטל עסקה בהתאם להוראות סעיף זה, יקבל את מלוא התמורה ששילם ישירות לאמצעי התשלום עמו בוצעה העסקה, תוך שבעה ימי עסקים לכל המאוחר, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.

5.6.  מובהר כי במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו כראוי, לרבות עקב פרטים חסרים בהזמנה, כגון אי-הזנת שם ו/או מספר אמצעי התשלום, אזי תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.7.  בדיקת המשלוח: הלקוח נדרש לבדוק תכולת המשלוח מיד עם קבלתו ולוודא את התאמתו הן להזמנה והן לחשבונית שנמסרה לו. לקוח שקיבל מוצר פגום או מוצר שאינו תואם את הפרטים שנמסרו לו במעמד ההזמנה , רשאי לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחת הדרכים המפורטות מטה, והחברה תדאג לספק לו מוצר חדש על חשבונה בכפוף להחזרת המוצר הפגום או השגוי.

5.8.  בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לקוחות החברה שהזמינו מוצר שהינו תוסף תזונה אינם זכאים לבטל את העסקה. יחד עם זאת, במקרים חריגים בלבד, ולפנים משורת הדין, החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לאפשר ללקוחותיה לבטל עסקה גם לגבי תוספי תזונה בהתאם להוראות סעיף זה.

 1. עדכון מחירים

6.1.  החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

 1. מחירים באתר

7.1.  כל המחירים המפורטים באתר Mood Wellness נקובים בשקלים חדשים, וכוללים מע”מ.
דמי משלוח בהתאם למדיניות המפורטת בסעיף 4 לעיל.

 1. אמצעי התשלום

8.1.  תנאי התשלום הם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והתשלום חייב להתקבל על ידינו לפני קבלת ההזמנה שלנו. אנו מקבלים VISA, Discover, MasterCard ו- American Express® עבור כל הרכישות. אתה מצהיר ומתחייב כי (i) פרטי כרטיס האשראי שאתה מספק לנו הם נכונים ומלאים, (ii) אתה מורשה כדין להשתמש בכרטיס אשראי זה לצורך הרכישה, (iii) חיובים שבוצעו על-ידך יכובדו על ידי חברת כרטיסי האשראי שלך, ו-(iv) תשלם חיובים שבוצועו על ידך במחירים הנקובים, כולל כל המסים החלים, אם יש.
שימו לב החיוב יבוצע במטבע דולר עפ”י שער ההמרה לשקלים בעת החיוב.

8.2.  כל המשתמשים בשירות Pay Pal רשאים לרכוש מוצרי Mood Wellness, בכפוף לתקנון השירות.

8.3.  Mood Wellness שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר Mood Wellness מכבד.

 1. תנאי ומועדי התשלום

9.1.  תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטת החברה. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.

 1. שינוי תקנון זה

10.1.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

 1. מדיניות הפרטיות

11.1.  רכישה של מוצרי החברה דרך האתר כרוכה ברישום של המשתמש באתר (“הרישום”). במסגרת הרישום, המשתמש יידרש למסור מידע אישי מזהה אודותיו, לרבות שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני (“המידע”).

11.2.  דע כי עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות במלואם,  אישור כי קראת והבנת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות או לאיזה מתנאיה, אזי הנך מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר.

11.3.  על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסירת המידע, אך במידה שלא יימסר המידע, ייתכן שהחברה לא תוכל לספק את מוצרי החברה או השירותים עבור המשתמש. המידע שהמשתמש מספק לחברה נמסר מרצונו החופשי. המשתמש מתחייב למסור מידע מלא ומדויק לחברה.

11.4.  החברה תשמור את המידע (למעט פרטי כרטיס האשראי שלא יישמרו על ידי החברה ולא יועברו לגורמים שלישיים, למעט לחברות כרטיסי האשראי ולספקים הנוגעים להשלמת פעולות הרכישה) במאגר מידע בהתאם לחוק ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות (כהגדרתם להלן), אשר ייתכן ותעודכנה מעת לעת על-פי שיקול דעת החברה ובהתאם להוראות הדין.

11.5.  החברה אוספת ושומרת את המידע לטובת מתן השירותים על ידה באתר, למטרות שיפור ופיתוח האתר, לצרכי תפעול, לצרכי איסוף וניתוח נתונים, לקידום מכירות, לצרכי שיווק, לשליחת מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שליחת מסרונים לטלפון הנייד ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, על ידי החברה ו/או באמצעות צדדים שלישיים. נוסף על כך, החברה תהיה רשאית, למטרות הרשומות והמאושרות של מאגר המידע, להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן החברה רשאית לעשות בו שימוש ובכפוף להוראות כל דין. החברה תהיה רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישות המשתמש באתר לצדדים שלישיים (“המטרות”).

11.6.  בהתאם לדין, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנשמר אודותיו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אל החברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בקשה כאמור תוגש בכל אחת מדרכי ההתקשרות המופיעות מטה..

11.7.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן והחברה תידרש להעביר את המידע ו/או מידע לגבי פעילויות המשתמש כלקוח של החברה, במקרים להלן: א) כאשר החברה תדרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר או סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות; ב) לצורך אכיפת תנאי השימוש, לחקור ולהגן על החברה כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים שלישיים, או להגן על ביטחון ושלמות האתר; ג) אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד שלישי, או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות הפרטיות; ד) כדי לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע של המשתמש באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, תוך קבלת התחייבותם לשמור על סוגיות מידע פרטי ולהשתמש בו רק לשם השירותים לאתר ו/או החברה; ה) כדי לאפשר ביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי סליקה של החברה; ו) כדי לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל; ז) לצורך מימוש או הגנה על זכויות החברה, רכושה או לשם הגנה על הביטחון האישי של החברה ו/או כל צד שלישי אחר.

11.8.  במסגרת הגלישה של המשתמש באתר, החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב כדוגמת “עוגיות” (קוקיס – Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף של האתר, לצרכי אימות פרטים, אבטחת מידע וכן לצורך התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולהקלת השימוש בו. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור לקבצי העוגיות.

 1. לשם הגנה על המידע ומזעור הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, כי השירותים ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירותים, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

13 דיוור

13.1.  במקרים שקיבלה החברה את הסכמתו המפורשת של הלקוח לקבלת דיוור שיווקי ו/או פרסומי, החברה תהיה רשאית לשלוח לו דיוור ישיר ודברי פרסומת, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שליחת מסרונים לטלפון הנייד ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר שתבחר החברה.

13.2.  משתמש אשר נתן הסכמתו לקבלת דיוור שיווקי ו/או פרסומי יהא רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו לקבלת דברי פרסומת באמצעות משלוח בקשה מתאימה למחיקתו מן מאגר הדיוור הישיר, לדוא”ל [email protected] או לחילופין בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתו.

 1. שונות

14.1.  החברה איננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר יפעל והשירותים הניתנים בו יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות. החברה לא תישא באחריות לכך שהאתר לא יפעל ו/או לא יהיה נגיש מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תקלה או טעות שנבעו מפעולות החברה ו/או מי מטעמה.

14.2.  אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומים שונים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים אחרות, Mood Wellness– החברה, איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי, לאור זאת, כל אדם שסובל מבעיה בריאותית כלשהי, לרבות בעיות עור, אלרגיות או רגישויות כלשהן – חייב להיוועץ ברופא בטרם השימוש המוצר. Mood Wellness LLC – החברה, לא תהיה אחראית לטיב העצות הניתנות באתר ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.

14.3 חברת Mood Wellness LLC אינה אחראית למצב החוקי של המוצרים במדינות בהם הנצרכים.

14.3.  מבלי לגרוע מהאמור בתנאים, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי הנובעים מתנאי השימוש, מהאתר, מהתכנים באתר, מהשימוש באתר, מחוסר היכולת לעשות שימוש באתר או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגיה.

14.4.  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר לחברה על ידי דואר אלקטרוני [email protected] 

14.5.  תנאים והוראות אלה ביחד עם כל הסכם אחר שנכרת בין המשתמש לבין החברה בקשר למוצרים או לשירותים של החברה, ממצים את מלוא ההסכמה בין המשתמש לבין החברה וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

14.6.  אם ייקבע על-ידי רשות מוסמכת או ביהמ”ש כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, אז יראו את ההוראה כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.

14.7.  המשתמש ו/או מי מטעמו, ישפו את החברה בגין כל הפסד, נזק ו/או הוצאה, ולרבות שכ”ט סביר של עו”ד, הנובעים מתביעה, תובענה או דרישה המופנית מצד ג’ והנובעת משימושו של המשתמש באתר ו/או מהפרת התנאים על-ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

14.8.  החברה רשאית להמחות ו/או להעביר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התנאים, כולן או מקצתן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

14.9.  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ארצות הברית.

14.10.  מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר ו/או בקשר לתנאי השימוש, הוא אך ורק בבתי המשפט הפדרליים של ארצות הברית או בבתי המשפט המוסמכים במחוז בולדר, קולורדו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש כל תביעה או הליך נגדך בגין הפרת תנאי שימוש אלה במדינת מגוריך או בכל מדינה רלוונטית אחרת. אתה מוותר על כל התנגדות להפעלת סמכות השיפוט עליך על ידי בתי משפט כאלה ולמקום בבתי משפט כאלה.

בכל שאלה או אי בהירות הנוגעת לתנאים אלו, באפשרות המשתמש ליצור קשר ישירות עם נציגי החברה בבדוא”ל שכתובתו:
[email protected]

תנאי תכנית השותפים של מוד וולנס

 

1. זכאות: כדי להיות זכאי להצטרף לתכנית השותפים של מוד וולנס, עליך להיות בן 18 לפחות, להחזיק בחשבון דוא”ל פעיל ותקף, להחזיק בחשבון PayPal תקף, ולהתעניין בשמן CBD ופטריות פונקציונליות. עליך גם להסכים לתנאים אלה.

 

2. עמלה: השותפים ירוויחו עמלה בשיעור 15% מכל מכירה שבוצעה באמצעות הקישור הייעודי שלהם, למעט מכירות שבוצעו במסגרת תכנית ההנחות שלנו לנכי צה״ל ואנשים על הצף האוטיסטי . החרגה זו נועדה כדי להבטיח שהנחות אלה יישמרו ברמה המרבית עבור אלה שזקוקים להן ביותר. שיעור העמלה נקבע על ידי מוד וולנס והוא עשוי להשתנות על פי שיקול דעתה.

 

3. תשלום: העמלות משולמות מדי חודש באמצעות PayPal, בתנאי שהשותף צבר מינימום של 100$ בעמלות. אם לא הגיע לסך המינימלי, העמלה תצטבר לחודש הבא. השותפים אחראים לכל עמלה הכרוכה בקבלת תשלומים באמצעות PayPal.  

 

4. קידום: מצופה מהשותפים לקדם את מוצרי מוד וולנס באופן העולה בקנה אחד עם כל החוקים והתקנות הרלוונטיים. אסור לשותפים להציג הצהרות שקריות או מטעות לגבי מוצרי מוד וולנס. על השותפים לשאוף לעזור לאחרים לגלות את ההשפעות החיוביות של תוספים טבעיים.

 

5. סיום: מוד וולנס שומרת לעצמה את הזכות לסיים את השתתפותו של שותף בתכנית מכל סיבה שהיא, כולל הפרת תנאים אלה, פעילות מרמה, או חוסר פעילות. 

 

6. שינוי התנאים: מוד וולנס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאים אלה בכל עת. השותפים יקבלו הודעה על כל שינוי, והמשך השתתפות בתכנית תהווה הסכמה לשינויים.

 

בהצטרפותך לתכנית השותפים של מוד וולנס, אתה מסכים לתנאים אלה.

סל קניות
התחברות

איך לך חשבון עדיין?

אנו משתמשים בקבצי ״Cookies״ כדי לשפר את החוויה שלך באתר האינטרנט שלנו. על ידי גלישה באתר זה, את/ה מסכימ/ה לתקנון האתר.

האם אתה מעל גיל 21?

עליך להיות בן 21 ומעלה כדי לצפות בדף זה. אנא אמת את גילך כדי להיכנס.

הגישה אסורה

הגישה שלך מוגבלת בגלל גילך.

אני מעל גיל 21 אני מתחת לגיל 21
חנות
0 items סל קניות
החשבון שלי